Veiligheid & Privacy
Is het veilig om online te winkelen?

Veilig winkelen

Het is veilig om een creditcard te gebruiken als je iets in onze webwinkel koopt, omdat de betaling plaatsvindt via een SSL-verbinding (Secure Socket Layer). Een SSL-codering zorgt ervoor dat niemand toegang kan krijgen tot de informatie die je invoert in verband met de aankoop die je bij ons doet. 

Je bevindt je tijdens het online winkelen gegarandeerd in een beveiligde betalingszone als er bovenaan je webbrowser een klein 'Secure Server'-pictogram wordt weergegeven. Vaak lijkt het pictogram op een vergrendeld hangslot.

Beveiligde betaalpagina

Er is altijd discussie over de veiligheid van online winkelen. Echter ben je juridisch beter af wanneer je je creditcard online gebruikt, in plaats van in fysieke winkels.

Wanneer je online een creditcard gebruikt, kun je bezwaar maken en je geld terugkrijgen als je kunt bewijzen dat:

- je de artikelen niet hebt ontvangen;
- je kaart door iemand anders is misbruikt;
- er zonder je toestemming een onjuist bedrag van je kaart is afgeschreven; 
- je spijt had van de aankoop voordat je de artikelen ontving (bijvoorbeeld als je weigerde de artikelen in ontvangst te nemen of op te halen bij het afhaalpunt).

Je kunt bezwaar maken door contact op te nemen met de uitgever van je kaart; dit is vaak je bank. Zij zullen het geld aan jou terugstorten zonder het bezwaar verder in overweging te nemen.

In een webwinkel die SSL in zijn betaalsysteem gebruikt, heb je geen marge xx eigen risico wanneer je kaart wordt misbruikt. Je bent dus beter beveiligd dan in een fysieke winkel, waar, afhankelijk van het land waar je vandaan komt, wél een eigen risico kan gelden wanneer je creditcard wordt misbruikt.

Ons administratiesysteem is zo ingericht dat we het door jouw goedgekeurde bedrag niet kunnen verhogen.

Op de website van de Europese Unie kun je alles lezen over de rechten wanneer je binnen de EU winkelt.

Gebruik van cookies

We gebruiken cookies om je bijvoorbeeld een betere koopervaring te bieden. We zijn bovendien verplicht ervoor te zorgen dat je informatie veilig is. Lees hier meer over ons gebruik van cookies.

Waar is mijn e-mail van Sinful?

Voeg Sinful toe als vertrouwde afzender

Om voor de hand liggende redenen staat er af en toe inhoud voor volwassenen in onze e-mails, die door sommige e-mailtoepassingen als spam kunnen worden beschouwd. Door Sinful.be toe te voegen aan je lijst van betrouwbare afzenders, kun je voorkomen dat onze e-mailberichten in je spambox terechtkomen.

Het privacybeleid van Sinful

Persoonsgegevens & cookies

In ons beleid inzake persoonsgegevens en cookies staat beschreven hoe Sinful.be alle informatie die je aan Sinful geeft wanneer je onze website gebruikt, beschermt en gebruikt. Sinful doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat je privéleven wordt beschermd. Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen. En het is erg belangrijk voor Sinful dat je ons vertrouwt. Mochten we je vragen om bepaalde informatie te gebruiken wanneer winkelt bij Sinful gebruikt, dan kun je er zeker van zijn dat deze alleen wordt gebruikt in overeenstemming met dit beleid, en dat dit binnen het kader van de huidige wetgeving valt. Sinful kan dit beleid ook van tijd tot tijd actualiseren door de onderstaande pagina's te actualiseren.

In de volgende paragraaf kun je lezen welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze verwerken en opslaan. Daarnaast wordt aangegeven waar wij de informatie voor gebruiken, hoe je cookies kunt weigeren, en wordt informatie over het privacybeleid van Sinful gegeven.

We verzamelen op twee manieren informatie over gebruikers en hun bezoeken:

  • We gebruiken cookies - lees meer in ons Cookiebeleid
  • Door de gebruiker ingevoerde informatie - lees meer in ons Privacybeleid

Door het gebruik van Sinful ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

De Algemene Voorwaarden van Sinful

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts of beroepsactiviteit vallen.

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Sinful

Handelend onder de naam/namen: Mcompany

Vestigingsadres:

Sinful / Mcompany ApS, De Koumen 100, 6433 KE Hoensbroek

Telefoonnummer: 078 48 51 21

Bereikbaarheid:

Van Maandag t/m Vrijdag vanaf 08:00 tot 21:00

Van Zaterdag t/m Zondag vanaf 10:00 tot 18:00

E-mailadres: service@sinful.be

KvK-nummer: DK32887848 (Denemarken)

Btw-nummer: DK32887848

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in EU verordening 2015/2302 en overeenkomsten van personenvervoer;

5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.

5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als de ondernemer zijn activiteiten richt op het land waar de consument woont, kan de consument ook steeds een beroep doen op het dwingende consumentenrecht van zijn land.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie , zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org

www.thuiswinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

Postbus 7001, 6710 CB Ede


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Sinful / Top-Speed bvbA
De Regenboog 5/R
2800 Mechelen
Belgie

E-mail: service@sinful.be

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- [Datum]


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Downloadbaar formulier:

Herroepingsformulier

Welke cookies verzamelt Sinful?

Cookiebeleid

Wat we verzamelen
We verzamelen, bewaren en verwerken doorlopend informatie van alle bezoeken aan Sinful.be. We doen dit om verschillende redenen. Onder andere 1) om onze klanten een betere ervaring te bieden; 2) voor statistische doeleinden; 3) om de klant de meest relevante producten en aanbiedingen te kunnen doen, en; 4) om misdaad en fraude te voorkomen.


We verzamelen de volgende informatie:

- Naam
- Contactgegevens en e-mailadres
- Demografische informatie zoals postcode
- Aankoopgeschiedenis en informatie op de website

De volledige lijst van cookies die we verzamelen

NAAM COOKIE BESCHRIJVING VAN DE COOKIE
CART De koppeling met je winkelwagen.
CATEGORY_INFO Slaat informatie over de categorie op de pagina op, waardoor pagina's sneller worden weergegeven.
COMPARE De artikelen die je in de lijst ‘Producten vergelijken’ hebt staan.
CURRENCY Je voorkeursvaluta
CUSTOMER Een versleutelde versie van je klant-ID bij de winkel.
CUSTOMER_AUTH Een indicator of je momenteel in de winkel bent ingelogd.
CUSTOMER_INFO Een versleutelde versie van de klantengroep waartoe je behoort.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Slaat het klantsegment-ID op
EXTERNAL_NO_CACHE Een signaal dat aangeeft of caching is uitgeschakeld of niet.
FRONTEND Je sessie-ID op de server.
GUEST-VIEW Hiermee kunnen gasten hun bestellingen bewerken.
LAST_CATEGORY De laatste categorie die je hebt bezocht.
LAST_PRODUCT Het product dat je het laatst hebt bekeken.
NEWMESSAGE Geeft aan of er een nieuw bericht is ontvangen.
NO_CACHE Geeft aan of het gebruik van cache is toegestaan.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar informatie over je winkelwagen en de geschiedenis van wat je hebt bekeken, in het geval je de website hierom hebt gevraagd.
POLL De ID van eventuele peilingen waarop je onlangs hebt gestemd.
POLLS Informatie betreffende peilingen waarop je hebt gestemd.
RECENTLYCOMPARED De artikelen die je onlangs hebt vergeleken.
STF Informatie over producten die je naar vrienden hebt gemaild.
STORE De winkelweergave of taal die je hebt geselecteerd.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of een klant het gebruik van cookies heeft toegestaan.
VIEWED_PRODUCT_IDS De producten die je onlangs hebt bekeken.
WISHLIST Een versleutelde lijst met producten die aan je verlanglijstje zijn toegevoegd.
WISHLIST_CNT Het aantal artikelen op je verlanglijstje.

Veiligheid
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat al je informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of publicatie te voorkomen, hebben we fysieke, elektronische en beheermaatregelen genomen om de informatie die we online over jou verzamelen, te beschermen en te beveiligen.

Ons gebruik van cookies
Een cookie is een klein bestandje dat toestemming vraagt om op de harde schijf van je computer te worden geplaatst. Wanneer je akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie bij het analyseren van het webverkeer of laat het je weten wanneer je een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen de webapplicaties in staat om op jou als individu te reageren. De applicatie kan zijn functies afstemmen op jouw behoeften en op wat je wel of niet leuk vindt, en de informatie over je voorkeuren onthouden.

We gebruiken traffic-log-cookies om te bepalen welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens op de webpagina’s, en helpt ons onze website te verbeteren om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. Wij gebruiken deze informatie voor statistisch gebruik en verwijderen daarom de gegevens uit het systeem.

Over het algemeen helpen cookies ons om jou een betere website te bieden doordat wij hiermee kunnen nagaan welke pagina's je nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot je computer of andere informatie over jou, behalve de gegevens die jij vrijwillig met ons deelt. Je kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt desgewenst je browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren. Dit kan ertoe leiden dat je onze website niet volledig kunt gebruiken.
Als je onze cookies op je computer of mobiele telefoon wilt verwijderen, bijvoorbeeld na een bezoek, dan kun je dat zelf doen.

Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wanneer je deze links gebruikt om onze website te verlaten, dien je je ervan bewust te zijn dat wij geen controle hebben over die websites. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacy en bescherming van de informatie die je verstrekt tijdens het bezoeken van andere websites. Deze websites vallen bovendien niet onder deze privacyverklaring. Wees daarom voorzichtig en kijk naar het geldende persoonsgegevens- en cookiebeleid voor de betreffende website.

Zijn mijn gegevens veilig bij Sinful?

PRIVACYBELEID

1. ALGEMEEN

1.1 SINFUL ApS ('Sinful', 'Sinful.be', 'onze', 'ons' of 'wij'), is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonlijke informatie die we van je hebben ontvangen. Je vindt onze contactgegevens in paragraaf 7.   

1.2 Dit privacybeleid bevat informatie over het volgende: hoe SINFUL ApS informatie over jou verzamelt en verwerkt, met welk doel we je persoonsgegevens verwerken, hoe we de informatie die we ontvangen beschermen en welke rechten je hebt.

 

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE EN MET WELK DOEL, EN HOE VERWERKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET HET TOEPASSELIJK RECHT

2.1 Wanneer je Sinful.be bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch informatie over jou en je gebruik van onze website. De gegevens die door het systeem worden geregistreerd, bevatten informatie over welke browser je gebruikt, naar welke woorden, producten en categorieën je zoekt, je IP-adres, de netwerklocatie van en informatie over jouw computer, mobiel of tablet. Hierdoor kunnen wij je gebruikerservaring en de functies van Sinful.be verbeteren. Ook gebruiken we de informatie om relevante marketingactiviteiten te kunnen uitvoeren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van je gegevens in verband met je bezoek aan onze website vind je in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), artikel 6, gedeelte 1, paragraaf f.

2.2.1 Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze marketing op u te richten op basis van uw eerdere aankopen bij ons om u de beste aanbiedingen te kunnen doen.  Het gaat hierbij om uw contactgegevens, uw e-mail, uw zoekgedrag en uw aankoopgeschiedenis. De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming en ons gerechtvaardigd belang, cf. AVG, artikel 6, gedeelte 1, paragraaf a en f.

2.2 Wanneer je je voor direct marketing van Sinful.be aanmeldt, bijvoorbeeld via onze Facebook-pagina, nieuwsbrief, pushmeldingen etc., registreren we je naam, e-mailadres en andere informatie die je vrijwillig verstrekt in verband met je aanmelding. Dit heeft tot doel ervoor te zorgen dat we je relevante marketing kunnen bieden. De rechtsgrondslag hiervoor is te vinden in de AVG, artikel 6, gedeelte 1, paragraaf a.

2.3 Wanneer je een product bij Sinful.be koopt of met ons communiceert via onze website, registreren wij de informatie die je zelf verstrekt, bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsmethode, leveringsmethode, IP-adres, en welke producten je hebt gekocht en mogelijk naar ons zijn geretourneerd. Deze informatie wordt geregistreerd, zodat wij de door jou bestelde producten kunnen leveren en om je recht op retourneren en klachten over een product te kunnen beheren en na te komen conform de AVG, artikel 6, gedeelte 1, paragraaf b. Informatie over je aankopen via onze website wordt ook verzameld zodat we kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten voor boekhouding en administratie in overeenstemming met de AVG, artikel 6, gedeelte 1, paragraaf c. Wij registreren je IP-adres omdat Sinful.be belang heeft bij het voorkomen van fraude. De rechtsgrondslag hiervoor is te vinden in de AVG, artikel 6, gedeelte 1, paragraaf f.

2.4 Wanneer je een samenwerkingsovereenkomst met ons aangaat, registreren wij de volgende gegevens: je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, aflevervoorkeuren, IP-adres en de producten die je van ons hebt ontvangen. Het verzamelen en opslaan van deze gegevens heeft tot doel de mogelijke samenwerkingsovereenkomst te evalueren en de door jou gevraagde producten conform de overeenkomst te leveren. De informatie die je aan ons verstrekt, wordt verwerkt om voorafgaand aan het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst conform de AVG, artikel 6, gedeelte 1, paragraaf b, aan je verzoek te kunnen voldoen.

2.5 Wanneer je een vragenlijst invult, registreren wij je naam en e-mailadres, evenals informatie over je seksuele relaties en gezondheid (wanneer de vragenlijst vragen over dergelijke onderwerpen bevat). Een vragenlijst heeft tot doel informatie te verkrijgen voor een specifiek onderzoek. De rechtsgrondslag hiervoor vind je in de AVG, artikel 6, gedeelte 1, paragraaf a, en artikel 9, gedeelte 2, paragraaf a.  

 

3. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1 Sinful.be vertrouwt informatie over je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bestelnummer en bezorgkeuzes toe aan Bpost, DHL of een andere vervoerder, die het vervoer en de levering van de artikelen die je bij ons koopt afhandelt. Als je producten koopt die niet in ons magazijn op voorraad zijn, kunnen je gegevens in uitzonderlijke gevallen worden doorgegeven aan de fabrikant, die ervoor zorgt dat het betreffende artikel naar jou wordt verzonden. Dergelijke informatie wordt via Coolrunner tussen Sinful en de vervoerder uitgewisseld. Daarnaast kunnen je gegevens worden doorgegeven aan zakelijke partners, zoals kredietverstrekkers, die ons ondersteunen bij onze zakelijke activiteiten.

3.2 We maken gebruik van externe partners voor zaken als de technische werking, websiteverbeteringen, het verzamelen van toestemming voor het verzenden van nieuwsbrieven, deelname aan wedstrijden, pop-ups, relevante marketing en beoordeling van ons bedrijf en onze producten. Daarom kan informatie over je naam en je e-mailadres ook aan hen worden toevertrouwd.

We geven informatie over je naam en je e-mailadres onder meer door aan de volgende externe partijen waarmee we samenwerken en die binnen de EU zijn gevestigd:

Wisepops
Playable
Dixa

Sommige van de hierboven genoemde bedrijven hebben de status van gegevensverwerkers, die onder onze specifieke instructies gegevens verwerken waarvoor wij wettelijk verantwoordelijk zijn. Alle externe partners die namens ons persoonsgegevens verwerken, hebben schriftelijke gegevensverwerkingsovereenkomsten met ons ondertekend waarin zij aan strikte geheimhouding zijn onderworpen. Geen van onze externe partners mag jouw persoonsgegevens voor enig ander doel gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst die zij met ons hebben ondertekend.

Sommige van onze externe gegevensverwerkers, bijv. Google Analytics van Google LLC, Klaviyo Inc., Magento Inc. en Microsoft Corporation, zijn buiten de EU gevestigd, d.w.z. in de Verenigde Staten. De overdracht van persoonsgegevens naar onze gegevensverwerkers in derde landen wordt gewaarborgd door geldige overdrachtsgarantie,s die worden geboden door de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

 

4. JOUW RECHTEN

4.1 Voor maximale transparantie wat betreft onze verwerking van je persoonsgegevens, moeten wij jou, als verwerkingsverantwoordelijke, informeren over je rechten.

4.2 Recht van inzage

4.2.1 Je hebt altijd het recht op inzage in de gegevens die wij over jou bewaren, voor welke doeleinden je gegevens dienen, welke categorieën persoonsgegevens wij over je bewaren, wie de gegevens ontvangt en verwerkt en waar onze gegevens over jou worden verzameld.  

4.2.2 Je hebt het recht om een kopie van je persoonsgegevens die wij hebben geregistreerd en verwerkt, naar je e-mailadres te laten sturen. Wil je een exemplaar ontvangen? Stuur dan een schriftelijk verzoek aan onze Klantenservice via service@sinful.be. Wij sturen alleen persoonsgegevens die direct betrekking hebben op het e-mailadres van waaruit het verzoek is gedaan. Met andere woorden: je kunt geen informatie opvragen met betrekking tot een ander e-mailadres, dan het e-mailadres dat je gebruikt om contact met ons op te nemen.

4.3 Recht op rectificatie

4.3.1 Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over jezelf door ons te laten corrigeren, zodat we geen onjuiste informatie over je gebruiken wanneer je de diensten van het bedrijf gebruikt. Als je merkt dat de informatie die we over je hebben onjuist is, kun je ons dat laten weten via een e-mail aan onze Klantenservice, zodat we de fout kunnen corrigeren.

4.4 Recht op wissen

4.4.1 In bepaalde gevallen heb je het recht om je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk door ons te laten wissen. Dit geldt bijvoorbeeld voor gevallen waarin je je toestemming intrekt en we geen rechtsgrondslag hebben om je gegevens verder te verwerken. Als het nodig is om door te gaan met de verwerking van je persoonsgegevens, zijn we niet verplicht om de gegevens die we over je hebben te wissen. Dit betreft gevallen waarin we onze wettelijke verplichtingen moeten nakomen, zodat juridische claims kunnen worden vastgesteld, opgelegd of gerechtvaardigd in verband met politieonderzoeken.

Persoonsgegevens kunnen alleen achteraf worden gewist. Houd er rekening mee dat als je verzoekt om je gegevens te laten wissen, er opnieuw gegevens over je worden verzameld wanneer je besluit om in de toekomst gebruik te maken van de diensten van ons bedrijf.

4.5 Recht op beperking van de verwerking

4.5.1 In bepaalde gevallen heb je het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, als je van mening bent dat de gegevens die wij over je verwerken onjuist zijn.

4.6 Recht op gegevensportabiliteit

4.6.1 In bepaalde gevallen heb je het recht een machinaal leesbare kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die je ons zelf hebt verstrekt, en heb je het recht om jouw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

4.7 Recht van bezwaar

4.7.1 Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, zoals de profilering, segmentatie en analyse die wij uitvoeren om onze communicatie en marketing op jou te kunnen afstemmen

4.7.2 Je hebt het recht om, om redenen die verband houden met je persoonlijke situatie, bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens die wij uitvoeren op basis van ons gerechtvaardigd belang cf. gedeelte 2.1 en 2.3.

4.8 Recht om toestemming in te trekken

4.8.1 Je hebt het recht om je toestemming voor direct marketing, bijvoorbeeld nieuwsbrieven, in te trekken. Als je je toestemming wilt intrekken, kun je schrijven naar service@sinful.be cf. gedeelte 4.2.2.

4.9 Recht om een klacht in te dienen

4.9.1 Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de .

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

 

5. WISSEN VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1 Verzamelde informatie over je gebruik van Sinful.be, cf. gedeelten 2.1 en 2.2, wordt na een totale periode van 2 jaar gewist of is alleen in geanonimiseerde vorm beschikbaar, zodat de informatie niet naar jou kan worden herleid. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat je gedurende deze periode geen interactie hebt gehad met de diensten van ons bedrijf. Dat wil zeggen dat je onze website niet hebt bezocht, geen aankopen op onze website hebt gedaan, niet hebt deelgenomen aan onze wedstrijden, en onze e-mails, advertenties, pop-ups, etc. niet hebt gelezen of erop hebt geklikt.   

5.2 De persoonsgegevens die we hebben verzameld in verband met je aanmelding voor onze nieuwsbrief, worden gewist binnen 2 jaar nadat we onze laatste nieuwsbrief naar je hebben verzonden. Het intrekken van je toestemming is een voorwaarde voor het wissen.  

5.3 In het algemeen worden de persoonsgegevens die wij hebben verzameld in verband met je aankoop bij Sinful.be 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin je de aankoop hebt gedaan, gewist of geanonimiseerd, zodat ze niet naar jou kunnen worden herleid. De gegevens kunnen echter voor een langere periode worden bewaard als wij menen dat we een legitieme reden hebben om ze te bewaren.

5.4 De financiële gegevens van het bedrijf worden gedurende 5 jaar tot het einde van een fiscaal jaar bewaard in overeenstemming met de wettelijke vereisten van de Deense wetgeving betreffende boekhouding.

5.5 De persoonsgegevens die wij hebben verzameld naar aanleiding van je interactie met onze klantendienst, worden gewist na een totale periode van 3 jaar nadat je voor het laatst contact met ons hebt opgenomen.

5.6  De gegevens die wij in verband met samenwerkingsovereenkomsten hebben verzameld, worden binnen 2 jaar na onze laatste interactie met jou gewist. Indien wij een verzoek om sponsoring hebben ontvangen waarmee niet is ingestemd, worden de desbetreffende gegevens onmiddellijk gewist.

5.7 De gegevens die we hebben verzameld in verband met een vragenlijst, worden gewist zodra de enquêteperiode voorbij is. Informatie wordt alleen in anonieme staat gepubliceerd, tenzij de respondent instemt met de openbaarmaking van zijn of haar informatie. In dat geval wordt de informatie gewist zodra de vragenlijst niet meer relevant is. 

 

6. VEILIGHEID

6.1 SINFUL ApS heeft alle aanbevolen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, verslechtering, misbruik, ongeoorloofde openbaarmaking van, of toegang tot je persoonlijke informatie te voorkomen.

6.2 Alleen werknemers met een legitieme reden om inzage in je gegevens te krijgen om hun taken uit te voeren, hebben toegang tot je persoonsgegevens.  

 

7. CONTACTGEGEVENS

7.1 SINFUL ApS is verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die via onze website worden verzameld.

7.2 Als je gebruik wilt maken van een of meerdere van je rechten zoals beschreven in paragraaf 4, of als je vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid van ons bedrijf, kun je contact opnemen met:

Sinful / Mcompany
De Regenboog 5/R
2800 Mechelen

E-mail: service@sinful.be

Telefoonnummer: 078 48 51 21

 

8. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

8.1 Als we wijzigingen aanbrengen in het privacybeleid van ons bedrijf, word je hierover bij een volgend bezoek aan onze website geïnformeerd.  

 

9. VERSIES

9.1 Dit is versie 4 van het privacybeleid van SINFUL ApS d.d. 10 juni 2021.

Zijn e-mails van Sinful versleuteld?

Versleuteling van e-mails

In overeenstemming met de AVG-vereisten die vanaf 1 januari 2019 van kracht zijn, worden e-mails van Sinful die gevoelige persoonsgegevens bevatten, versleuteld met TLS-versie 1.2 of nieuwer.

Om je versleutelde e-mails te kunnen sturen moet je e-mailprovider ook TLS 1.2 of nieuwer ondersteunen. Als dit niet het geval is kunnen we orderbevestigingen en dergelijke niet rechtstreeks naar je e-mailadres sturen.

Daarom wordt automatisch de volgende procedure gestart wanneer je bij ons een bestelling plaatst:

- Ons systeem controleert of je e-mailserver e-mails ondersteunt die zijn versleuteld met TLS 1.2.
- Als je e-mailserver TLS 1.2 ondersteunt, wordt je orderbevestiging automatisch rechtstreeks naar je inbox verzonden.
- Als je e-mailserver TLS 1.2 niet ondersteunt, voorkomt ons systeem automatisch dat de orderbevestiging naar je e-mailadres wordt verzonden. In plaats daarvan wordt een van de volgende verzonden:

- Als je je telefoonnummer bij de bestelling hebt aangegeven, sturen we je een e-mail met een link die je kunt bezoeken. Daarna ontvang je een sms van Mcompany met een verificatiecode die je moet invoeren om toegang te krijgen tot je orderbevestiging.
- Als je je telefoonnummer niet bij de bestelling hebt ingevoerd, sturen we je een e-mail met onze contactgegevens zodat je contact met ons kunt opnemen en toegang kunt krijgen tot je orderbevestiging.

Omdat orderbevestigingen per definitie gevoelige persoonsgegevens bevatten, zijn wij verplicht om hun inhoud te beveiligen met encryptie. Voor je eigen veiligheid raden we je daarom aan ervoor te zorgen dat je e-mailprovider e-mails ondersteunt die zijn versleuteld met TLS 1.2 of nieuwer.

De meest gebruikte e-mailproviders, zoals Gmail, Microsoft Outlook (incl. Hotmail en Live) en Yahoo, ondersteunen allemaal TLS 1.2 of nieuwer. Als je een van deze gebruikt zul je daarom geen probleem hebben met het ontvangen van versleutelde e-mails en orderbevestigingen van Sinful.

Je kunt meer lezen over de bescherming van persoonsgegevens in het Privacybeleid van Sinful.

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Sinful / Mcompany, De Koumen 100, 6433 KE Hoensbroek - BTW: 32887848
Alle modellen zijn ouder dan 18. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Copyright © 2008-2023 Sinful
Menu

Contact met de klantenservice

Tel. 078 48 51 21

Open tot 18.00 uur

service@sinful.be